• කාමරය 1808, හයිජිං ගොඩනැගිල්ල, අංක 88 හැංෂුවාන් මාවත, ජින්ෂාන් දිස්ත්‍රික්කය, ෂැංහයි, චීනය
 • info@cndrills.com
 • +86 021-31223500

බාගත

 • බාගත
  දියමන්ති මෙවලම් DT
 • බාගත
  සිදුරු කියත් (HS)
 • බාගත
  කොන්ක්රීට් සඳහා මෙවලම් (TC)